Werkwijze

Stap 1: Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we uw klachten, uw hulpvraag en uw verwachtingen van de therapie. Tevens biedt deze kennismaking mij de gelegenheid om na te gaan of en welke behandelmogelijkheden aanwezig zijn. Uiteraard is er aandacht voor het samen nagaan of er een werkrelatie (klik) kan ontstaan.

Dit eerste gesprek duurt 45 minuten en is geheel kosteloos.

Inschrijving in mijn praktijk gebeurt pas als er op basis van het kennismakingsgesprek behandelmogelijkheden aanwezig zijn waarbij ik verwacht u te kunnen helpen.

Om ingeschreven te kunnen worden heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Stap 2: Intake

Om u goed te kunnen helpen zullen uw klachten en problematiek uitgebreid geïnventariseerd worden en uw situatie in kaart gebracht worden. Tijdens deze diagnostiekfase wordt gedaan wat nodig is om tot een adequate indicatiestelling te komen. Dit kan een tot vier gesprekken in beslag nemen, eventueel aangevuld met een aantal vragenlijsten.

Stap 3: Advies

Nadat samen met u de diagnose is besproken en behandeling in mijn praktijk kan plaatsvinden, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin wordt met u de behandeldoelen, het voorgestelde behandelaanbod en het te verwachten tijdspad besproken. Het is mogelijk om hierin uw partner of andere naaste te betrekken.

Als u het eens bent met het behandelplan zal ik met uw toestemming de huisarts informeren over de gemaakte afspraken.

Stap 4: Behandeling

Zodra het behandelplan vastgesteld is wordt gestart met de behandeling. De inhoud en duur van de behandeling en de frequentie van de afspraken zijn afhankelijk van de specifieke klachten. Bovendien is iedereen uniek in hoe klachten zich manifesteren en welke doelen hierbij gesteld worden.
De voortgang van de behandeling wordt geregeld samen met u tijdens een behandelsessie geevalueerd. Daarbij kan tevens gebruik gemaakt worden van vragenlijsten.

Stap 5: Afronding

Het afronden van de therapie zal dus stap voor stap gaan. Aan het einde kijken we wat er bereikt is en wat nodig is om dit vast te houden. Bij het afsluiten van het behandeltraject wordt uw tevredenheid besproken, waarbij de tevredenheid tevens gemeten wordt met een vragenlijst (CQi).